Säännöt

HANNUKAISTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

Alla ovat Patentti- ja rekisterihallituksen 2.1.2012 hyväksymät uudet säännöt.

Kun PRH hyväksyi uudet säännöt, muuttui aikaisemmin rekisteröimättömänä toiminut sukuseura samalla rekisteröidyksi yhdistykseksi (= Hannukaisten sukuseura ry).

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hannukaisten sukuseura ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistys on perustettu rekisteröimättömänä Porissa 3.7.1988.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura voi

– järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä vastaavanlaisia tilaisuuksia

– kerätä ja arkistoida sukua koskevia tietoja

– selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tuloksia jäsenten tietoon

– harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa

– pitää luetteloa suvun jäsenistä

– suorittaa sukukokousten pitopaikkakunnilla kunnianosoituksia ja viedä kukkatervehdyksiä Karjalaan jääneiden muistomerkille ja/tai paikkakunnalle haudattujen suvun jäsenten haudoille

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

– järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan hankittuaan

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

 

3. Jäsenet

Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avioliiton kautta siihen liittynyt.

Sukuseuran ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut Hannukaisten suvun vaiheista ja hyväksyen sukuseuran säännöt haluaa tukea sen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta sukuseuran hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäsenet ja nuorisojäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

 

6. Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10 – 13 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousvuotta seuraavat kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousvuotta seuraavat kaksi kalenterivuotta.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan helmikuun aikana. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

 

9. Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran vuosikokous pidetään joka toinen kalenterivuosi touko – syyskuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Sukuseuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Sukuseuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, valtakunnallisessa sanomalehdessä julkaistulla kutsulla tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään kahden sukukokousvuotta edeltävän kalenterivuoden tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunnot

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarviot sekä jäsenmaksun suuruus kahdelle sukukokousvuotta seuraavalle kalenterivuodelle

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, joiden toimikausi alkaa sukukokousvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa kahdelle sukukokousvuotta seuraavalle kalenterivuodelle

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen arkisto on luovutettava valtionarkistolle tai Karjalan Liitolle.

Viimeksi päivitetty 06.01.2012 08:05